telefon/ fax: (13) 432-30-12
email: biuro@klubdiagnosty.pl
38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 53 lok.201
Biuro czynne: pon-pt w godz. do 8.00 do 15.00

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP dnia 7 września 2017 roku w Warszawie)

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 [Podstawy ustroju Stowarzyszenia]
1.Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (w skrócie SITK RP, używające również skrótu SITK), jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych, działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.
2.SITK działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibą władz jest m. st. Warszawa.
3.SITK posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców.
4.W SITK działają oddziały jako jednostki terenowe, funkcjonujące w oparciu o niniejszy statut. Oddziały mają osobowość prawną.
5.Warunkiem nabycia przez oddział osobowości prawnej jest podjęcie przez Zarząd Krajowy SITK uchwały o utworzeniu oddziału oraz uzyskanie przez ten oddział wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
6.SITK może być członkiem naukowych, technicznych i gospodarczych organizacji krajowych oraz międzynarodowych.
7.SITK używa pieczęci z napisem „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Krajowy”. Zarządy oddziałów używają pieczęci o treści wynikającej z § 39 ust. 3.
8.SITK posiada sztandar, odznakę organizacyjną oraz logo SITK, jako znak zastrzeżony. Oddziały mogą również posiadać sztandary lub proporce i własne logo.
§2 [Zatrudnianie pracowników, działalność gospodarcza]
1.SITK opiera swoją działalność na dobrowolnej, społecznej pracy członków. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.
2.SITK może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków
Stowarzyszenia.
§3 [Odznaczenia]
1.SITK przyznaje:
1)za zasługi dla Stowarzyszenia odznaki honorowe indywidualne oraz zbiorowe: srebrne, złote i złote z diamentem,
2)za wybitne osiągnięcia w technice transportowej medale: imienia Aleksandra i Zbigniewa
Wasiutyńskich, imienia Henryka Komorowskiego, statuetki imienia prof. Czesława Jaworskiego, statuetki imienia inż. Józefa Nowkuńskiego, statuetki branżowe,
3)za wyróżniającą działalność na rzecz SITK nagrody w formie statuetki ERNEST,
4)tytuły seniora i zasłużonego seniora,
5)odznakę Przyjaciel Zabytków Transportu na wniosek przewodniczącego Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu,
6)inne okolicznościowe wyróżnienia i medale.
2.Zasady i tryb przyznawania wyróżnień wymienionych w pkt. 1 określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Krajowy i Zarządy Oddziałów.
Rozdział II CELE SITK I SPOSOBY ICH REALIZACJI §4 [Cele statutowe]
Cele statutowe SITK obejmują:
1.Działalność:
1)na rzecz rozwoju transportu oraz technik informatycznych IT,
2)promującą innowacyjność w transporcie i komunikacji,
3)naukowo-techniczną,
4)informacyjno-edukacyjną,
5)kulturalną,
6)integrującą członków i sympatyków SITK,
7)w zakresie ochrony zabytków transportu oraz upamiętnienia ich twórców,
8)na rzecz sprawiedliwości naprawczej w tym mediacji.
2.Prace dla dobra członków SITK, w szczególności:
1)umacnianie środowiska technicznego transportu i utrwalanie poczucia więzi zawodowej,
2)wypracowywanie i utrzymywanie wysokiej rangi zawodowej inżynierów i techników transportu oraz kształtowanie wśród nich właściwej etyki zawodowej,
3)pomoc członkom w pogłębianiu i aktualizacji wiedzy technicznej, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz uzyskiwaniu certyfikatów i uprawnień,
4)reprezentowanie i ochronę interesów członków oraz innych osób, instytucji i firm współpracujących ze Stowarzyszeniem, wobec innych osób, środowisk, instytucji i firm.
5)popularyzowanie techniki transportowej, technik informatycznych oraz innowacyjności w tym zakresie oraz ich twórców,
6)działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
3.Prace na rzecz postępu i rozwoju transportu oraz innych technik komunikacji, przede wszystkim w zakresie:
1)zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych, formułowanie opinii, postulatów i wniosków, wynikających z potrzeb harmonijnego rozwoju wszystkich dziedzin transportu,
2)szerzenia wiedzy i kultury technicznej w społeczeństwie.
4.Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących problematyki transportu.
5.Kultywowanie historii techniki transportowej i jej twórców.
§5 [Sposoby realizacji celów]
SITK realizuje swoje cele poprzez:
1)propagowanie i wspieranie wynalazczości i innowacyjności,
2) współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą,
3)współdziałanie z administracją rządową oraz samorządami: terytorialnymi, zawodowymi i gospodarczymi,
4)współpracę ze środowiskami naukowymi i uczelniami,
5)prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej oraz przeprowadzanie egzaminów osób podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz współpracę przy opracowywaniu i opiniowaniu programów i metod nauczania w ramach wewnętrznych systemów potwierdzania kwalifikacji i umiejętności określonych odrębnymi regulaminami,
6)prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności: wydawanie czasopism, książek, zeszytów naukowo-technicznych i innych publikacji,
7)organizowanie: kongresów, zjazdów, konferencji, narad, sympozjów, seminariów, odczytów, konkursów - stanowiących między innymi element podnoszenia kwalifikacji pracowników transportu,
8)współpracę z zakładami pracy w zakresie szkolenia i praktyk pracowników,
9)opracowywanie, w miarę potrzeb i możliwości, okresowych raportów o stanie i perspektywach rozwoju branż, reprezentowanych przez SITK,
10)organizowanie lobbingu środowiska na rzecz celów Stowarzyszenia,
11)prowadzenie orzecznictwa i doradztwa technicznego oraz świadczenia usług: projektowych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz nadzorów technicznych z zakresu: kolejnictwa, drogownictwa, mostownictwa, obiektów inżynierskich, inżynierii ruchu, lotnictwa, transportu morskiego i żeglugi śródlądowej, ochrony środowiska w transporcie, technik informatycznych i innych dziedzin reprezentowanych przez SITK,
12)działania na rzecz gospodarki energetycznej w transporcie, w szczególności z zakresie racjonalizacji zużycia energii i paliw oraz stosowania odnawialnych źródeł energii,
13)czynny udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych związanych z transportem,
14)nadawanie uprawnień rzeczoznawcy SITK i organizowanie pracy rzeczoznawców,
15)pełnienie funkcji eksperta zbiorowego,
16)zakładanie i prowadzenie klubów technika,
17)finansowanie nagród za osiągnięcia naukowe, techniczne i organizacyjne,
18)tworzenie funduszy stypendialnych,
19)organizowanie wyjazdów techniczno-turystycznych krajowych i zagranicznych,
20)utrzymywanie kontaktów koleżeńskich i współpracy członków, zapewniających integrację środowiska,
21)organizowanie pomocy koleżeńskiej, w tym pomocy materialnej w trudnej sytuacji życiowej i losowej członków i ich rodzin,
22)działalność marketingową,
23)pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową,
24)prowadzenie mediacji oraz sesji sprawiedliwości naprawczej,
25)przystępowanie do postępowań prowadzonych z udziałem członków Stowarzyszenia.
Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI §6 [Formy członkostwa]
Członkowie SITK dzielą się na:
1)zwyczajnych,
2)honorowych,
3)wspierających.
§7 [Członkowie zwyczajni]
1.Członkiem zwyczajnym SITK może być:
1)osoba mająca wykształcenie wyższe lub średnie, zaangażowana zawodowo lub naukowo w sferze celów SITK,
2) student wyższej uczelni, uczeń lub słuchacz szkoły średniej o kierunku związanym z transportem i celami SITK.
2.Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd właściwego oddziału SITK na podstawie pisemnej deklaracji i po wniesieniu wpisowego.
3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, członka zwyczajnego może przyjąć do SITK Zarząd Krajowy. W takim przypadku Zarząd Krajowy wskazuje członkowi zwyczajnemu jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia, w której będzie realizował swoje prawa i obowiązku z tytułu członkostwa.
§8 [Prawa Członków zwyczajnych]
Członek zwyczajny ma prawo do:
1)czynnego i biernego wyboru do władz SITK,
2) korzystania z tworzonych w SITK funduszy, przeznaczonych w szczególności do dofinansowywania wyjazdów technicznych, szkoleń, wypłaty zapomóg członkom itp.,
3)korzystania z pomocy SITK w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
4)występowania z wnioskami i postulatami do władz SITK oraz wyrażania opinii i uwag w zakresie transportu,
5)ubiegania się o uprawnienia nadawane przez SITK,
6)noszenia odznak SITK,
7)uzyskiwania pomocy SITK w sprawach objętych celami Stowarzyszenia.
§9 [Obowiązki Członków zwyczajnych]
1.Członek zwyczajny SITK obowiązany jest do:
1)przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,
2)regularnego opłacania składek członkowskich,
3)udziału w działalności SITK,
4)przestrzegania etyki zawodowej,
5)dbania o wspólne dobro.
2.W szczególnych przypadkach Zarząd Oddziału może zwolnić członka częściowo lub całkowicie z opłacania składek.
§10 [Ustanie Członkostwa zwyczajnego]
1.Członkostwo zwyczajne SITK ustaje w razie:
1)dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do właściwego zarządu oddziału;
2)skreślenia przez właściwy zarząd oddziału na skutek naruszenia postanowień statutu, prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia lub w przypadku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia;
3)skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku;
4)wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Arbitrażowego SITK;
5)śmierci.
2. Członek skreślony na skutek zalegania z opłatą składek, może być ponownie przyjęty z zachowaniem ciągłości stażu, po uregulowaniu wszystkich zaległości finansowych.
3.Członek wykluczony może być ponownie przyjęty do SITK na warunkach nowo wstępującego, nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty wykluczenia.
§11 [Członkowie honorowi]
1.Członkostwo honorowe jest godnością nadawaną członkom zwyczajnym, szczególnie zasłużonym dla SITK.
2.Członkostwo honorowe, na wniosek Zarządu Krajowego, nadaje Zwyczajny Zjazd Delegatów.
3.Członek Honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
4.Członek Honorowy ma prawo:
1)do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Krajowej na jej zaproszenie, w uroczystych spotkaniach organizowanych przez wszystkie ogniwa SITK, bezpłatnie w jednej, w ciągu roku, imprezie organizowanej przez Zarząd Krajowy lub oddziały SITK (konferencje, seminaria itp.), w jednej konferencji lub seminarium może uczestniczyć jednocześnie do 3 Członków Honorowych,
2) do otrzymywania bezpłatnej prenumeraty – według własnego wyboru – jednego zmiesięczników wydawanych przez SITK.
5.Koszty udziału Członków Honorowych w posiedzeniach i innych spotkaniach, na które zaprasza Zarząd Krajowy SITK lub deleguje właściwy oddział, są pokrywane odpowiednio przez Zarząd Krajowy lub właściwy terenowo oddział, którego jest on członkiem. Koszty przejazdów pokrywa oddział.
6.Członkostwa Honorowego, na wniosek Sądu Arbitrażowego SITK, może pozbawić Zjazd Delegatów.
§12 [Członkowie wspierający]
1.Członkiem wspierającym SITK może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana statutową działalnością SITK, która pisemnie zadeklarowała wsparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz SITK.
2.Członków wspierających SITK przyjmuje Zarząd Krajowy lub zarząd właściwego oddziału SITK na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się.
3.Członek wspierający, który jest osobą prawną, działa w SITK za pośrednictwem swego przedstawiciela.
4.Prawa i obowiązki członka wspierającego określa umowa zawarta między członkiem wspierającym a Zarządem Krajowym lub właściwym zarządem oddziału.
5.Stowarzyszenie może reprezentować członka wspierającego w sprawach zewnętrznych dotyczących działalności członka wspierającego.
6.SITK nie ponosi odpowiedzialności za działalność zawodową i gospodarczą członka wspierającego. Rozdział IV FUNKCJE HONOROWE §13 [Prezes Honorowy]
1.Godność Honorowego Prezesa SITK może być nadana byłemu Prezesowi SITK, który jest Członkiem Honorowym i pełniąc funkcję Prezesa SITK przez co najmniej dwie kolejne kadencje, w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju SITK.
2.Godność Honorowego Prezesa SITK nadaje Zwyczajny Zjazd Delegatów, na wniosek Zarządu Krajowego.
3.Byłemu Prezesowi oddziału SITK, który jest Członkiem Honorowym Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału może nadać godność Honorowego Prezesa Oddziału SITK, jeżeli pełniąc tę funkcję przez co najmniej dwie kolejne kadencje w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju oddziału.
4.Godność Honorowego Prezesa Oddziału SITK nadaje Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału na wniosek zarządu oddziału.
5.Godność Honorowego Prezesa SITK oraz Honorowego Prezesa Oddziału SITK może posiadać jednocześnie tylko jedna osoba.
6.Godność Honorowego Prezesa – Seniora SITK może otrzymać Prezes Honorowy SITK posiadający tę godność przez co najmniej dwie kadencje. Liczba honorowych prezesów seniorów jest nieograniczona.
§14 [Uprawnienia i obowiązki Prezesów Honorowych]
1.Honorowy Prezes SITK i Honorowi Prezesi - Seniorzy SITK:
1)są członkami Rady Krajowej,
2)mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Krajowego z głosem doradczym.
2.Honorowi Prezesi:
1)wspierają władze w działaniach na rzecz rozwoju SITK,
2)przewodniczą uroczystym spotkaniom w SITK,
3) występują jako arbitrzy w spornych sprawach między członkami Zarządu Krajowego a prezesami oddziałów.
3.Honorowy Prezes Oddziału:
1)jest członkiem Rady Krajowej,
2)ma prawo uczestniczyć w zebraniach zarządu właściwego oddziału z głosem doradczym,
3)przewodniczy uroczystym spotkaniom w oddziale,
4)występuje jako arbiter w sprawach spornych pomiędzy członkami zarządu oddziału.
Rozdział V WŁADZE SITK §15 [Struktura władz]
1.Władzami SITK są:
1)Zjazd Delegatów,
2)Zarząd Krajowy,
3)Krajowa Komisja Rewizyjna,
4)Sąd Arbitrażowy SITK.
2.Organem doradczym Zarządu Krajowego jest Rada Krajowa.
§16 [Kadencja władz]
1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2.Funkcję Prezesa SITK można pełnić przez dwie kolejne kadencje.
§17 [Rezygnacja, odwołanie władz]
W trakcie trwania kadencji członkowie władz krajowych i oddziałów mogą:
1.złożyć rezygnację z pełnionych funkcji, którą przyjmuje organ, w którym pełnili funkcję,
2.zostać odwołani z ważnych powodów przez organ, w którym funkcjonują, przy czym odwołanie może nastąpić po akceptacji bezwzględnej większości członków organu odwołującego, w głosowaniu tajnym.
§18 [Sposób podejmowania uchwał]
1.Uchwały władz podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem postanowień, na podstawie których wymagany jest inny sposób głosowania.
2.Uchwały dotyczące spraw osobowych (wybory, odwołania), podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W klubach i kołach dopuszcza się możliwość głosowania jawnego.
3.Przepis szczegółowy może określać inny sposób podejmowania uchwał.
4.Każdy z organów Stowarzyszenia ustanawia szczegółowy regulamin swojej działalności.
Zjazd Delegatów
§19 [Zadania i kompetencje]
1.Najwyższą władzą SITK jest Zjazd Delegatów, zwoływany przez Zarząd Krajowy.
2.Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3.Zwyczajny Zjazd Delegatów ma charakter sprawozdawczo-wyborczy i odbywa się co cztery lata.
4.Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany z inicjatywy Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej połowy delegatów oddziałów na Zwyczajny Zjazd Delegatów.
5.Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Krajowy w terminie sześciu miesięcy od daty zgłoszenia wniosku; obraduje on nad sprawami, dla których został zwołany.
6.Sposób prowadzenia obrad Zjazdu Delegatów określa regulamin uchwalony odpowiednio przez Zwyczajny Zjazd Delegatów lub Nadzwyczajny Zjazd Delegatów.
§20 [Termin, miejsce i porządek obrad]
1.O terminie, miejscu i propozycji porządku obrad Zjazdu Delegatów decyduje Zarząd Krajowy, po zasięgnięciu opinii Rady Krajowej.
2.Zarząd Krajowy zawiadamia zarządy oddziałów o Zjeździe Delegatów, nie później niż na 30 dni przed ustalonym terminem Zjazdu.
3.Materiały rozpatrywane na Zjeździe powinny być wysłane jego uczestnikom z głosem decydującym, nie później niż 15 dni przed terminem Zjazdu.
4.Wnioski o włączenie do porządku obrad Zjazdu Delegatów spraw nie objętych porządkiem ustalonym przez zwołującego Zjazd, powinny być zgłoszone najpóźniej 7 dni przed terminem Zjazdu.
§21 [Uczestnicy Zjazdu Delegatów]
W Zjeździe Delegatów biorą udział:
1.Z głosem decydującym:
1)delegaci wybrani przez walne zebrania członków w oddziałach spośród członków zwyczajnych; ich mandaty są ważne przez całą kadencję,
2)członkowie Zarządu Krajowego i ich zastępcy, którzy nie biorą udziału w głosowaniu o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu,
4)członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej,
5)przewodniczący Sądu Arbitrażowego SITK,
6)Członkowie Honorowi.
2.Z głosem doradczym - osoby zaproszone przez Zarząd Krajowy.
§22 [Wybór delegatów]
1.Sposób wyboru delegatów na zjazd i zastępców delegatów w oddziałach jest następujący:
1)wybierany jest 1 delegat na każde rozpoczynane 150 członków w oddziale, według jego stanu na koniec roku poprzedzającego zjazd,
2)zastępców delegatów wybiera się w liczbie, zaokrąglanej w górę, połowy liczby delegatów z oddziału, jednak nie mniej niż jednego zastępcę delegata.
2.Zasady odpłatności za udział w zjeździe określa każdorazowo Zarząd Krajowy.
§23 [Sposób podejmowania uchwał]
Uchwały Zjazdu Delegatów są podejmowane, w pierwszym terminie - zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.
§24 [Prezydium]
Obradami Zjazdu Delegatów kieruje prezydium, wybierane każdorazowo przez Zwyczajny Zjazd Delegatów lub Nadzwyczajny Zjazd Delegatów z grona delegatów, w składzie: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego oraz dwóch sekretarzy.
§25 [Kompetencje]
Do kompetencji Zwyczajnego Zjazdu Delegatów należy:
1.rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Arbitrażowego SITK,
2.udzielenie, na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu za okres kadencji,
3.wybór Prezesa SITK, członków oraz zastępców członków Zarządu Krajowego,
4.wybór 5 członków i 2 zastępców członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
5.wybór 7 członków Sądu Arbitrażowego SITK,
6.podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
7.uchwalanie programu działania SITK,
8.uchwalanie stanowiska i rezolucji w ważnych sprawach dla SITK i transportu,
9.uchwalanie Ramowego Regulaminu Wynagradzania,
10.nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego, w tym godności Prezesa Honorowego oraz Prezesa Honorowego – Seniora SITK,
11.podejmowanie uchwał o rozwiązaniu SITK,
12.rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Krajowego,
13.rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Arbitrażowego.
Zarząd Krajowy
§26 [Zadania i kompetencje]
1.Zarząd Krajowy jest organem wykonawczym SITK, który kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przed Zjazdem Delegatów.
2.Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
1)dokonywanie czynności prawnych w imieniu SITK,
2)reprezentowanie interesów SITK i jego członków na zewnątrz,
3)opracowywanie planów działania SITK,
4)tworzenie i likwidacja oddziałów,
5)dokonywanie okresowej analizy działalności oddziałów,
6)powoływanie i likwidowanie: krajowych sekcji, komitetów, komisji i klubów,
7)powoływanie na okres kadencji przewodniczących krajowych: sekcji, komitetów, komisji i klubów oraz redaktorów naczelnych czasopism wydawanych przez Zarząd Krajowy,
8)wnioskowanie do Rady Krajowej o opinie dotyczące ważnych dla SITK zagadnień,
9)ustalanie minimalnej wysokości składek członkowskich i wpisowego,
10)podejmowanie uchwał w sprawach nabywania albo zbywania majątku lub obciążenia majątku nieruchomego, będącego w dyspozycji Zarządu Krajowego,
11)zarządzanie majątkiem własnym, dysponowanie funduszami SITK oraz zaciąganie w imieniu SITK zobowiązań,
12)podejmowanie decyzji o przystąpieniu SITK do krajowych lub międzynarodowych organizacji, o tych samych lub podobnych celach działania i wyznaczanie swoich przedstawicieli do ich władz na okres kadencji,
13)przygotowanie materiałów na Zjazd Delegatów i opracowanie projektu programu działania na następną kadencję,
14)przyjmowanie wzorów dokumentów organizacyjnych jednostek Stowarzyszenia,
15)rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oddziału o skreśleniu członka,
16)tworzenie i likwidacja innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
17)wspieranie działalności statutowej oddziałów.
3.Uchwały Zarządu Krajowego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków. Przy równowadze głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Głosowanie może być przeprowadzone w formie elektronicznej.
4.Zasady pracy Zarządu Krajowego określa regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Krajowego.
5.Zarząd Krajowy zobowiązany jest do opracowania regulaminu prowadzenia spraw finansowych na bieżącą kadencję, zatwierdzanego w trybie uchwały.
6.Zarząd Krajowy kontroluje zgodność ze statutem SITK działania wszystkich struktur organizacyjnych.
7.Posiedzenia Zarządu Krajowego powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.
§ 27
[Zarząd komisaryczny]
1.W przypadku, gdy działalność oddziału wykazuje rażącą niegospodarność lub uporczywe naruszenie przepisów prawa lub niniejszego statutu, Zarząd Krajowy może podjąć uchwałę o ustanowieniu zarządu komisarycznego w tej jednostce.
2.Zarząd komisaryczny ustanawia się na okres niezbędny do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.
3.Z dniem podjęcia uchwały o ustanowieniu zarządu komisarycznego członkowie zarządu oddziału zostają odwołani z mocy prawa.
4.Uchwała Zarządu Krajowego o ustanowieniu zarządu komisarycznego wskazuje sposób reprezentacji oddziału w okresie utrzymywania zarządu komisarycznego.
§28 [Skład Zarządu Krajowego]
1.Zarząd Krajowy składa się z: Prezesa, Sekretarza Generalnego oraz 8 do 10 członków, z których dwóch pełni funkcje wiceprezesów oraz 2 zastępców członka Zarządu Krajowego.
2.Kandydatów do Zarządu Krajowego mogą zgłaszać:
1)ustępujący Zarząd Krajowy,
2)Rada Krajowa,
3)delegaci wybrani na Zwyczajny Zjazd Delegatów.
3.Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Krajowy wybiera wiceprezesów i Sekretarza Generalnego.
4.Zarząd Krajowy może powierzyć funkcję Sekretarza Generalnego i jego zastępcy członkowi SITK, posiadającemu stosowne kwalifikacje i doświadczenie do jej pełnienia.
5.Sekretarz Generalny odpowiada za realizację ustaleń i zadań podejmowanych przez Zarząd Krajowy.
6.Członkowie Zarządu Krajowego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Zasady dotyczące otrzymywania wynagrodzeń określa Zjazd Delegatów w Ramowym Regulaminie Wynagradzania.
7.Obsługę merytoryczną i organizacyjną Zarządu Krajowego prowadzi biuro Zarządu Krajowego.
8.Zakres obowiązków Sekretarza Generalnego i dyrektora biura ustala Zarząd Krajowy.
9.W umowach z członkiem Zarządu Krajowego oraz w sporach z nim – Stowarzyszenie reprezentuje członek Krajowej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Zjazdu Delegatów.
§29 [Reprezentacja SITK]
Zarząd Krajowy, przy wykonywaniu czynności prawnych i finansowych, reprezentują działający łącznie Prezes i Sekretarz Generalny lub dwaj inni członkowie Zarządu Krajowego, każdorazowo działający na podstawie upoważnienia Zarządu Krajowego podpisanego przez Prezesa i Sekretarza Generalnego.
§30 [Uzupełnianie składu]
1.W przypadku ustąpienia Prezesa SITK, w okresie między Zjazdami Delegatów, jego funkcje przejmuje jeden z członków Zarządu Krajowego, wybrany na posiedzeniu Rady Krajowej.
2.W przypadku ustąpienia członka Zarządu Krajowego w czasie trwania kadencji, Zarząd Krajowy uzupełnia swój skład osobą wybraną na zastępcę członka, według kolejności uzyskanych głosów.
3.Ustępujący Prezes SITK pozostaje do końca kadencji członkiem Zarządu Krajowego.
Krajowa Komisja Rewizyjna
§31 [Zadania i kompetencje]
Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
1.prowadzenie kontroli i ocena działalności Zarządu Krajowego,
2.zgłaszanie na zebraniach Zarządu Krajowego uwag i wniosków w sprawie jego działalności,
3.zatwierdzanie rocznego sprawozdania i bilansu Zarządu Krajowego,
4.wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu przez Zjazd Delegatów,
5.wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w przypadku podejmowania przez Zarząd Krajowy uchwał sprzecznych z postanowieniami statutu lub obowiązującymi przepisami.
6.wskazywanie swojego przedstawiciela do reprezentowania Stowarzyszenia w czynnościach prawnych pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Krajowego.
§32 [Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu Krajowego]
1.Krajowa Komisja Rewizyjna może wnioskować do Prezesa SITK o zwołanie posiedzenia Zarządu Krajowego z podanym przez nią porządkiem obrad.
2.Posiedzenie Zarządu Krajowego zwołane na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej powinno się odbyć w ciągu 14 dni.
§33 [Skład]
1.W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2.W przypadku ustąpienia członka Krajowej Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnia ona swój skład osobą, wybraną na zastępcę członka, według kolejności uzyskanych głosów.
3.Krajowa Komisja Rewizyjna za swoją działalność jest odpowiedzialna przed Zjazdem Delegatów.
4.Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach krajowych SITK.
5.Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Krajowej Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Krajowego oraz zespołach roboczych SITK z głosem doradczym.
Sąd Arbitrażowy SITK
§34 [Zadania i kompetencje wewnątrz SITK]
1.Przedmiotem rozpatrywania Sądu Arbitrażowego SITK, w ramach materii dotyczącej działalności SITK, są sprawy zaistniałe na tle naruszenia przez członków SITK Statutu Stowarzyszenia i uchwał władz, norm współżycia społecznego wewnątrz SITK lub etyki zawodowej członków.
2.Sąd Arbitrażowy SITK rozpatruje także wnioski Zarządu Krajowego dotyczące niezgodności ze statutem działań struktur organizacyjnych SITK.
3.Sąd Arbitrażowy SITK, w ramach kompetencji określonych w ust 1 i 2, rozpatruje podległe mu sprawy w pierwszej instancji.
4.Od orzeczenia Sądu Arbitrażowego SITK, jako pierwszej instancji, przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów.
5.Rozstrzygnięcie sprawy w drugiej instancji przez Zjazd Delegatów jest ostateczne.
§35 [Sąd Arbitrażowy]
1.Sąd Arbitrażowy SITK w ramach kompetencji zewnętrznych, pełni rolę stałego sądu polubownego i arbitrażowego, z siedzibą w Warszawie, działającego przy SITK, którego zadaniem jest niezawisłe i bezstronne rozstrzyganie sporów oraz prowadzenie postępowań pojednawczych pomiędzy członkami Stowarzyszenia lub podmiotami zewnętrznymi.
2.Sąd Arbitrażowy SITK jest właściwy do rozpoznania sprawy pomiędzy podmiotami, które wyraziły wolę poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego SITK.
3.Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym SITK w zakresie określonym w ust. 1 i 2 jest odpłatne.
4.Szczegółowe zasady postępowania przed Sądem Arbitrażowym SITK i wysokość opłat związanych z prowadzeniem postępowania, określa Regulamin Sądu Arbitrażowego SITK, uchwalany przez ten sąd na posiedzeniu pełnego składu jego członków stałych.
§36 [Skład]
1.W skład Sądu Arbitrażowego SITK wchodzi 7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Sąd Arbitrażowy ma prawo włączać do składów orzekających w zakresie działalności polubownej do dwóch osób spoza składu Sądu Arbitrażowego SITK – z głosem doradczym.
2.Sąd Arbitrażowy SITK z tytułu swej działalności ponosi odpowiedzialność przed Zjazdem Delegatów. Odpowiedzialność Sądu Arbitrażowego SITK, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy treści wydanych orzeczeń. W zakresie wydawanych orzeczeń Sąd Arbitrażowy jest organem niezawisłym.
3. Członkowie Sądu Arbitrażowego SITK nie mogą pełnić innych funkcji we władzach SITK, za wyjątkiem udziału przewodniczącego w Radzie Krajowej. Rada Krajowa
§37 [Zadania i Kompetencje]
1.Rada Krajowa stanowi organ doradczy Zarządu Krajowego.
2.Do zadań Rady Krajowej należy:
1)opracowywanie opinii do spraw przedkładanych przez Zarząd Krajowy, odnoszących się do problemów SITK i jego działań kierunkowych,
2)inspirowanie nowych form działalności SITK,
3)przekazywanie Zarządowi Krajowemu opinii do spraw wnoszonych do Rady Krajowej przez zarządy oddziałów,
4)przygotowywanie opinii dotyczących wniosków kierowanych przez Zarząd Krajowy na Zjazd Delegatów.
3. Rada Krajowa opracowując opinie dotyczące tematów problemowych, może w porozumieniu z Zarządem Krajowym, powoływać ze swego grona zespoły. Koszty z tym związane pokrywa Zarząd Krajowy.
4.Rada Krajowa podejmuje decyzje wiążące dla Zarządu Krajowego.
§38 [Skład]
1.W skład Rady Krajowej wchodzą:
1)Prezes SITK,
2)Honorowy Prezes SITK i Honorowi Prezesi – Seniorzy SITK,
3)przewodniczący Sądu Arbitrażowego SITK,
4)przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej,
5)prezesi oddziałów, oraz uczestniczący w głosowaniach zarządzanych przez przewodniczącego obrad oraz z głosem doradczym:
6)Honorowi Prezesi Oddziałów,
7)przewodniczący krajowych sekcji, komitetów, klubów oraz komisji,
8)redaktorzy naczelni czasopism SITK,
9)członkowie SITK zaproponowani przez Zarząd Krajowy w liczbie nie większej niż 5 osób.
2.W przypadku niemożności uczestniczenia w zebraniach Rady Krajowej:
1)prezesa oddziału – może zastąpić wiceprezes oddziału,
2)przewodniczącego Sądu Arbitrażowego – może zastąpić zastępca przewodniczącego Sądu Arbitrażowego SITK lub wyznaczony przez niego członek Sądu Arbitrażowego SITK,
3)przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej – może zastąpić zastępca przewodniczącego lub wskazany przez niego członek Krajowej Komisji Rewizyjnej.
3.Rada Krajowa, na pierwszym zebraniu po Zjeździe Delegatów, wybiera ze swego grona na okres 2 lat prezydium w składzie: przewodniczący i dwóch zastępców przewodniczącego. W okresie czteroletniej kadencji do prezydium można wybrać członka Rady Krajowej tylko jeden raz. Do Prezydium Rady Krajowej nie mogą być wybierani członkowie i zastępcy członków Zarządu Krajowego.
4.Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia zastępca przewodniczącego Rady Krajowej uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Krajowego z głosem doradczym.
5.Prezydium Rady Krajowej w porozumieniu z Prezesem SITK, ustala termin i porządek dzienny zebrania Rady Krajowej.
6.Zebrania Rady Krajowej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
Rozdział VI TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SITK I ICH STRUKTURA §39 [Tworzenie oddziałów]
1.Oddziały są podstawowymi, samodzielnymi jednostkami terenowymi SITK.
2.Oddziały SITK powołuje Zarząd Krajowy w formie uchwały.
3.Zarząd Krajowy w uchwale określa m.in. majątek oddziału, siedzibę oddziału oraz jego nazwę, która w pierwszym członie brzmi: „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej”, a w drugim członie może być związana z terenem, w którym działa – np. „Oddział .................... w.........................”. Oddział może używać skrótu: „SITK (SITK RP) Oddział w .........................”.
§40 [Likwidacja oddziału]
1.Zarząd Krajowy może zlikwidować oddział, gdy jego władze zaprzestały działalności, zebranie członków oddziału o to wystąpiło, bądź z własnej inicjatywy. Dotychczasowe władze oddziału są zobowiązane do uregulowania spraw formalnych i finansowych, wynikających z jego likwidacji.
2.W przypadku likwidacji oddziału, Zarząd Krajowy ustala osobę likwidatora, którego zadaniem jest, między innymi, umożliwienie członkom SITK, wyrażającym wolę dalszego członkostwa, przynależności do sąsiednich oddziałów.
3.Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji oddziału w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego oddziału przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
4.Likwidator w szczególności powinien:
a)zawiadomić właściwy terenowo sąd powszechny o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania,
b)dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji,
c)po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego.
§41 [Tworzenie klubów, kół, sekcji i komisji]
1.Zarządy oddziałów dla realizacji celów statutowych i zaspokojenia zainteresowań członków mogą tworzyć kluby, koła, sekcje, komitety i komisje.
2.Do utworzenia i działania klubu, koła, sekcji, komitetu lub komisji, wymaganych jest co najmniej 5 członków.
3.Kluby, koła, sekcje, komitety i komisje mogą być terenowe, branżowe, międzybranżowe, międzyzakładowe, zakładowe, seniorów lub inne.
4.Kluby, koła sekcje, komitety i komisje nie posiadają odrębnej osobowości prawnej.
Rozdział VII WŁADZE ODDZIAŁU
§42 [Struktura władz oddziału]
Władzami oddziału są:
1.Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału,
2.Zarząd Oddziału,
3.Komisja Rewizyjna Oddziału.
Walne Zebranie Członków/Delegatów
§43 [Zadania i kompetencje]
1.Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału, zwoływane przez zarząd oddziału.
2.Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału należy:
1)rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
2)udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału,
3)wybór władz: prezesa oddziału, 2 - 15 członków zarządu oddziału i 2 zastępców członków zarządu, 3 - 5 członków Komisji Rewizyjnej Oddziału i 2 zastępców,
4)wybór delegatów i ich zastępców na Zjazd Delegatów SITK na okres kadencji,
5)uchwalanie kierunków działalności merytorycznej oddziału,
6)uchwalanie regulaminów: zarządu oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Ramowego Regulaminu Wynagradzania.
3.Do kompetencji nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału należy rozpatrywanie spraw, dla których to zebranie zostało zwołane.
§44 [Termin, miejsce i porządek obrad]
1.Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub co najmniej połowy członków oddziału.
3.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia nie później niż 14 dni przed terminem zebrania.
4.Wnioski o włączenie do porządku obrad Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału spraw nie objętych porządkiem ustalonym przez zarząd oddziału, powinny być zgłoszone najpóźniej 7 dni przed terminem zebrania.
§45 [Uczestnicy Walnego zebrania członków oddziału]
W Walnym Zebraniu Członków/Delegatów Oddziału biorą udział:
1.z głosem decydującym:
1)delegaci – członkowie klubów i kół - na zasadach ustalonych przez zarząd oddziału,
2) członkowie zarządu oddziału i ich zastępcy, którzy nie biorą udziału w głosowaniu o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału,
3)członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4)Członkowie Honorowi SITK z terenu działania oddziału.
2.z głosem doradczym: osoby zaproszone przez zarząd oddziału.
§46 [Sposób podejmowania uchwał]
1.Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału jest władne podejmować uchwały w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2.Uchwałę w sprawie wystąpienia do Zarządu Krajowego o rozwiązanie oddziału może podjąć Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków oddziału.
§47 [Prezydium]
1.Obradami Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału kieruje prezydium wybierane przez to zebranie.
2.W skład prezydium wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.
§48 [Regulamin obrad]
Sposób prowadzenia obrad Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału określa regulamin, uchwalony przez to zebranie.
Zarząd oddziału
§49 [Zadania i kompetencje]
Do obowiązków i kompetencji zarządu oddziału należy:
1.reprezentowanie interesów swoich członków,
2.kierowanie działalnością oddziału,
3.współdziałanie z administracją rządową, innymi organizacjami, organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami itp.
4.współdziałanie z Zarządem Krajowym w kształtowaniu jednolitej polityki i wizerunku SITK,
5.wykonywanie postanowień i uchwał Rady Krajowej i Zarządu Krajowego,
6.powoływanie i likwidacja: kół, klubów, sekcji, komitetów, komisji i zespołów roboczych,
7.powoływanie na okres trwania kadencji przewodniczących kół, klubów, sekcji, komitetów, komisji i zespołów roboczych, jeżeli nie ukonstytuują się one we własnym zakresie na pierwszym posiedzeniu, zwołanym nie później niż w terminie 14 dni od rozpoczęcia kadencji,
8.ustalanie wysokości składek członkowskich, nie niższych niż przyjęte przez Zarząd Krajowy,
9.gospodarowanie majątkiem własnym, a także majątkiem SITK w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Krajowy,
10.przekazywanie Zarządowi Krajowemu informacji ze swojej działalności,
11.zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków finansowych oddziału,
12.organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
13.udzielanie pomocy członkom,
14.składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków/Delegatów Oddziału,
15.wybieranie na okres kadencji przedstawicieli do organizacji naukowo-technicznych i innych,
16. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do regionalnych organizacji naukowo-technicznych i gospodarczych, o ile jest to zgodne z celami statutowymi i nie zagraża jedności organizacyjnej SITK,
17.przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających SITK,
18.kontrolowanie opłacania składek; za działania te odpowiada skarbnik.
§50 [Skład zarządu oddziału]
1.W skład zarządu oddziału wchodzą: prezes oddziału i wybrani członkowie zarządu.
2.Zarząd oddziału jest odpowiedzialny za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków/Delegatów Oddziału.
3.Członkowie zarządu oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Zasady dotyczące otrzymywania wynagrodzeń oraz ich wysokość określa Walne Zebranie Członków/Delegatów Oddziału w Ramowym Regulaminie Wynagradzania.
4.Zarząd oddziału zobowiązany jest do opracowania regulaminu prowadzenia spraw finansowych na bieżącą kadencję, zatwierdzanego w trybie uchwały.
5.Zaciąganie zobowiązań finansowych i majątkowych oddziału odbywa się na podstawie uchwały zarządu oddziału.
6.W umowach z członkiem zarządu oddziału oraz w sporach z nim – Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej oddziału, wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik, powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków/Delegatów Oddziału.
§51 [Regulamin pracy zarządu oddziału]
2.Posiedzenia zarządu oddziału powinny odbywać się co najmniej 4 razy w roku.
3.Zasady pracy zarządu oddziału określa regulamin przyjęty uchwałą zarządu oddziału.
§52 [Uzupełnienie składu zarządu oddziału]
1.W przypadku ustąpienia prezesa oddziału, w okresie między walnymi zebraniami członków/delegatów oddziału, jego funkcję przejmuje jeden z członków zarządu, wybrany przez zarząd oddziału, po konsultacji z przewodniczącymi sekcji, komitetów, komisji, klubów i kół. Ustępujący prezes oddziału staje się do końca kadencji członkiem zarządu oddziału.
2.W przypadku ustąpienia członka zarządu oddziału w czasie trwania kadencji, zarząd oddziału uzupełnia swój skład osobą wybraną na zastępcę członka.
§53 [Reprezentacja Oddziału]
Oddział przy wykonywaniu czynności prawnych i finansowych reprezentują: działający łącznie prezes i sekretarz lub działających łącznie dwóch członków zarządu oddziału, w tym wiceprezes, działających na podstawie upoważnienia zarządu oddziału, podpisanego przez prezesa i sekretarza.
§54 1.Przynajmniej raz w roku, w którym nie odbywa się Walne Zebranie Członków/Delegatów, powinno odbywać się zebranie przewodniczących sekcji, komisji, komitetów, klubów i kół z członkami zarządu oddziału.
2.Na zebraniu z przewodniczącymi sekcji, komisji, komitetów, klubów i kół zarząd oddziału przedstawia sprawozdanie z działalności rocznej.
Komisja Rewizyjna Oddziału
§55 [Zadania i kompetencje]
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1.przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2.występowanie do zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
3.zatwierdzanie rocznego sprawozdania i bilansu zarządu oddziału,
4.przedkładanie nadzwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków Oddziału umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał zarządu, sprzecznych z postanowieniami statutu lub obowiązującymi przepisami,
5.wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi przez Walne Zebranie Członków Oddziału,
6.wskazywanie swego przedstawiciela do reprezentowania oddziału w czynnościach prawnych pomiędzy oddziałem a członkiem zarządu oddziału.
§56 1.Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo wnioskować do prezesa oddziału zwołania zebrania zarządu z podanym przez nią porządkiem obrad.
2.Zebranie Zarządu Oddziału zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału powinno się odbyć w terminie 14 dni.
§57 [Skład]
1.W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzi 3-5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego i sekretarza.
2.W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej Oddziału w czasie trwania kadencji uzupełnia ona swój skład osobą wybraną na zastępcę członka.
3.Komisja Rewizyjna Oddziału za swoją działalność jest odpowiedzialna przed Walnym Zebraniem Członków /Delegatów sekcji, komisji, komitetów, klubów i kół.
4.Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach oddziału.
5.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu oddziału oraz zespołów roboczych.
Rozdział VIII SEKCJE I KOMITETY §58 1.Zgodnie z zainteresowaniami członków i celem prowadzenia działalności merytorycznej Zarząd Krajowy powołuje komitety, sekcje, kluby, komisje, koła nazywane dalej krajowymi jednostkami organizacyjnymi , zaś zarządy oddziałów mogą powołać komitety, sekcje, kluby, komisje, koła, nazywane dalej jednostkami organizacjami oddziału, które są odpowiednio zespołami doradczymi Zarządu Krajowego i zarządu oddziału.
2.Zadaniem krajowych jednostek organizacyjnych jest prowadzenie działalności naukowo- technicznej i opiniodawczej w reprezentowanym obszarze zainteresowania. W szczególności do zadań jednostek organizacyjnych należy:
1)inicjowanie i udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów programów dokształcania inżynierów i techników,
2)organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, itp., stanowiących element dokształcania kadry czynnej zawodowo,
3)organizowanie wyjazdów techniczno - turystycznych,
4)przygotowanie programów oraz inicjowanie szkoleń i stażów dla inżynierów i techników umożliwiających uzyskanie określonych uprawnień.
3.Odpowiednio krajowe jednostki organizacyjne ułatwiają Zarządowi Krajowemu, jednostki
organizacyjne oddziałów - zarządom oddziałów, wypełnianie funkcji zbiorowego eksperta i tworzenie lobbingu środowiska na rzecz transportu.
4.Krajowe jednostki organizacyjne pełnią funkcje wiodące w swoim obszarze zainteresowania i współpracują z odpowiednimi sekcjami oddziałowymi na zasadzie partnerstwa.
§59 1.Członkami krajowych jednostek organizacyjnych są przedstawiciele oddziałów oraz specjaliści z danego obszaru zainteresowania.
2.Przewodniczący krajowych jednostek organizacyjnych są członkami Rady Krajowej z głosem doradczym.
3.Przewodniczący jednostek organizacyjnych oddziału uczestniczą w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.
4.Zakres i organizację jednostek organizacyjnych określają regulaminy zatwierdzone, odpowiednio przez Zarząd Krajowy i zarządy oddziałów.
§60 [Struktura władz]
Władzami krajowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych oddziałów są:
1.zebranie członków,
2.zarząd.
§61 [Zebranie członków]
1.Zebranie członków jest najwyższą władzą klubu, koła, komitetu, sekcji, komisji.
2.Do kompetencji zebrania członków należy:
1). uchwalanie kierunków działania,
2). rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności ich zarządu, 3). wybór członków zarządu,
4). wybór delegatów na walne zebranie delegatów oddziału.
3.W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członka zarządu, zebranie członków wybiera nowego członka zarządu.
§62 [Zwoływanie zebrania członków]
1. Zebranie członków zwołuje przewodniczący, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku zebrania, nie później niż 7 dni przed terminem zebrania.
2.W Zebraniu członków z głosem decydującym biorą udział wszyscy członkowie, z głosem doradczym - zaproszeni goście.
§63 [Skład zarządu]
Zarząd jednostki organizacyjnej składa się co najmniej z przewodniczącego i sekretarza.
§64 [Zadania i kompetencje zarządu]
Do zadań zarządu jednostki organizacyjnej należy:
1.realizowanie statutowych celów SITK oraz zadań określonych przez Zarząd Krajowy lub zarząd oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania etyki zawodowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dbanie o rozwój techniki,
2.reprezentowanie swoich członków, zgłaszanie wniosków do Zarządu Krajowego lub zarządu oddziału w sprawach przyjmowania i skreślania członków, zbieranie składek członkowskich, inicjowanie form pomocy członkom, składanie sprawozdań z działalności na zebraniach członków i okresowo Zarządu Krajowego lub zarządowi oddziału,
3.składanie wniosków i postulatów w sprawach naukowo-technicznych transportu oraz działalności stowarzyszeniowej.
Rozdział IX MAJĄTEK I FUNDUSZE SITK §65 [Składniki majątku]
1.Majątek SITK stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.Majątek SITK powstaje z:
1)wpisowego i składek członkowskich,
2)dochodów z majątku SITK,
3)dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
4)dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej,
5)dywidendy z tytułu uczestnictwa w spółkach,
6)ofiarności publicznej,
7)lokat bankowych,
8)wykupionych przez SITK obligacji Skarbu Państwa.
§66 [Podział majątku]
Majątek SITK składa się z majątku własnego SITK oraz z majątku własnego każdego z oddziałów.
§67 [Zarząd majątkiem]
1.Majątkiem własnym SITK zarządza Zarząd Krajowy.
2.Majątkiem własnym oddziału zarządza Zarząd Oddziału.
§68 [Regulamin prowadzenia spraw finansowych]
1.Szczegółowe zasady gospodarowania majątkiem własnym SITK określa Regulamin prowadzenia spraw finansowych przyjmowany przez Zarząd Krajowy zgodnie z § 26 ust. 4.
2.Szczegółowe zasady gospodarowania majątkiem własnym oddziału określa Regulamin prowadzenia spraw finansowych przyjmowany przez Zarząd Oddziału zgodnie z § 50 ust. 4.
§69 [Tworzenie spółek]
SITK może tworzyć spółki i przystępować do spółek już działających na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych.
Rozdział X POSTANOWIENIA KOŃCOWE §70 [Zmiana statutu, rozwiązanie stowarzyszenia]
2.Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania SITK podejmuje Zjazd Delegatów, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
3.Projekt uchwały o rozwiązaniu SITK musi być przekazany delegatom wraz z zawiadomieniem o Zjeździe Delegatów.
4.W przypadku rozwiązania SITK, likwidacja następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a majątek pozostały po uregulowaniu zobowiązań, zostaje przekazany na cele określone uchwałą ostatniego Zjazdu Delegatów.
Rozdział XI POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE §71 [Zasady przejściowe i dostosowujące]
1.Dostosowanie regulaminów, wynikające z przyjętych zmian w statucie SITK, dokonują we własnym zakresie odpowiednio władze krajowe i oddziałowe SITK.
2.Postanowienia dotyczące kadencji obowiązują od wyboru kolejnych władz następujących po wejściu w życie Statutu SITK.
§72 [Przepis derogacyjny]
Traci moc Statut Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej przyjęty w dniu 21 kwietnia 2006 r.
§73 [Wejście w życie]
Statut SITK wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i obowiązuje od daty jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Cookie info More info

Ok, I understand.
Zaloguj się